تعرفه عرشه پل های عابر پیاده و سواره روی شرکت تمدن هنر

تعرفه ماهیانه ريال متراژ ابعاد نوع سازه نشانی ردیف مسیر
2،700،000،000 54 18/10x3/10 پل سواره رو بزرگراه همت، پل سواره روی پاسداران، وجه شرقی 1 تهران
2،700،000،000 54 18/10x3/10 پل سواره رو بزرگراه همت، پل سواره روی پاسداران، وجه غربی 2
2،100،000،000 60 20/05x3/10 پل سواره رو خیابان شریعتی، پیشانی پل سواره روی صدر، وجه شمالی 3
2،800،000،000 80 20/10x4/10 پل سواره رو خیابان شریعتی، پیشانی پل سواره روی صدر، وجه جنوبی 4
2،400،000،000 52/5 15/05x3/55 پل سواره رو بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره روی سئول، وجه شرقی 5
2،250،000،000 45 15x3 پل عابرپیاده بلوار میرداماد، نرسیده به ولیعصر، قبل از مجتمع تجاری پایتخت، وجه شرقی 6
2،250،000،000 45 15x3 پل عابرپیاده بلوار میرداماد، نرسیده به ولیعصر، قبل از مجتمع تجاری پایتخت، وجه غربی 7
1،560،000،000 34 13/37x2/55 پل عابرپیاده بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب به شمال، بعد از پل همت روبروی مجتمع حکیم 8
1،300،000،000 30 10/10x3/10 پل سواره رو خیابان سعدی، پل سواره روی زیر گذر خیابان انقلاب، وجه شمالی 9
1،350،000،000 45 15/10x3/10 پل سواره رو بزرگراه صیاد، مسیر شمال به جنوب، پل گلبرگ (میدان سبلان)، وجه شمالی 10
1،620،000،000 54 18/10x3/10 پل سواره رو آزادراه تهران - کرج، پل سواره روی کوهک، وجه شرقی 11
1،620،000،000 54 18/10x3/10 پل سواره رو آزادراه تهران - کرج، پل سواره روی کوهک، وجه غربی 12
1،500،000،000 54 18/35x3/10 پل سواره رو بزرگراه بابایی، پیشانی پل سواره روی لشکرگ، وجه شرقی 13
1،500،000،000 54 18/10x3/10 پل سواره رو بزرگراه بابایی، پیشانی پل سواره روی لشکرگ، وجه غربی 14
1،200،000،000 75 25x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران کرج، روبروی متروی گرمدره، وجه شرقی 15 تهران - کرج
1،200،000،000 75 25x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران کرج، روبروی متروی گرمدره، وجه غربی 16
100،000،000 54 18x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، جنب پل سواره روی فردیس، وجه غربی 17
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی زیر گذر ساسانی، وجه شرقی 18
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی زیر گذر ساسانی، وجه غربی 19
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، نرسیده به خروجی استاندارد، وجه شرقی 20 تهران - کرج
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، نرسیده به خروجی استاندارد، وجه غربی 21
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی بلوار 45 متری گلشهر، وجه شرقی 22
100،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی بلوار  45 متری گلشهر، وجه غربی 23
900،000،000 54 18x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، محدوده امام زاده طاهر، وجه شرقی 24
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، محدوده امام زاده طاهر، وجه غربی 25
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، محدوده پل حسین آباد، وجه شرقی 26
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، محدوده پل حسین آباد، وجه غربی 27
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی شرکت سوپا، وجه شرقی 28
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی شرکت سوپا، وجه غربی 29
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی کارخانه ماموت، وجه شرقی 30
900،000،000 60 20x3 پل عابر پیاده آزادراه تهران - کرج، روبروی کارخانه ماموت، وجه غربی 31
600،000،000 114 38x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، کیلومتر8، روبروی کالاشهر، وجه شرقی 32 خاوران
600،000،000 114 38x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، کیلومتر 8، روبروی کالاشهر، وجه غربی 33
600،000،000 117 39x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، روبروی پمپ بنزین، سه راه سیمان تهران، وجه شرقی 34
600،000،000 117 39x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، روبروی پمپ بنزین، سه راه سیمان تهران، وجه غربی 35
600،000،000 81 27x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، فرون آباد، روبروی پمپ بنزین صحرا، وجه شرقی 36
600،000،000 81 27x3 پل عابر پیاده جاده خاوران، فرون آباد، روبروی پمپ بنزین صحرا، وجه غربی 37

تعرفه عرشه پل های عابرپیاده و استرابورد شهر ری (باقرشهر) شرکت تمدن هنر

تعرفه ماهیانه ريال متراژ ابعاد نوع سازه نشانی ردیف مسیر
450،000،000 60 15x4 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال،باقرشهر، سه راه خیراباد شمالی 38 شهر ری - باقرشهر
450،000،000 64 16x4 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال،باقرشهر، سه راه خیراباد جنوبی 39
300،000،000 72 18/30x4/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، باقرشهر،روبروی شهرداری وجه جنوبی-راست 40
300،000،000 72 18/30x4/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال،باقرشهر، روبروی شهرداری وجه جنوبی-چپ 41
300،000،000 72 18/30x4/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، باقرشهر، روبروی شهرداری وجه شمالی راست 42
300،000،000 72 18/30x4/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال،باقرشهر،روبروی شهرداری وجه شمالی چپ 43
400،000،000 45 15/30x3/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، تقاطع 30 متری امام خمینی شمالی 44
400،000،000 45 15/30x3/10 پل عابرپیاده شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، تقاطع 30 متری امام خمینی جنوبی 45
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، سه راه خیرآباد، مسیر رفت 46
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نرسیده به سه راه پالایشگاه نفت تهران، مسیر رفت 47
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، سه راه پالایشگاه نفت تهران، مسیر رفت 48
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نرسیده به شهر سنگ، مسیر رفت 49
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش ورودی شهر سنگ، مسیر رفت 50
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نرسیده به شهرداری باقر شهر، مسیر رفت 51
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، بعد از شرکت سایپا پرس، مسیر رفت 52
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نرسیده به خیابان توریست، مسیر رفت 53
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب نبش خیابان توریست، مسیر رفت 54
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش بزرگراه تندگویان تابلوی اول، مسیر رفت 55
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش بزرگراه تندگویان تابلوی دوم، مسیر رفت 56
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش بزرگراه تندگویان تابلوی سوم، مسیر رفت 57
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش بزرگراه تندگویان تابلوی چهارم، مسیر رفت 58
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی جنوب، نبش بزرگراه تندگویان تابلوی پنجم، مسیر رفت 59 شهر ری - باقرشهر
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی بهشت زهرا تابلوی اول، مسیر برگشت 60
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی بهشت زهرا تابلوی دوم، مسیر برگشت 61
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی بهشت زهرا تابلوی سوم، مسیر برگشت 62
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری،بزرگراه رجایی شمال، روبروی بهشت زهرا تابلوی چهارم، مسیر برگشت 63
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال ، روبروی بهشت زهرا تابلوی پنجم، مسیر برگشت 64
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی بهشت زهرا تابلوی ششم، مسیر برگشت 65
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی خیابان فلسطین، مسیر برگشت 66
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، نبش بلوار امام خمینی، مسیر برگشت 67
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، نبش خیابان 24 متری طالقانی، مسیر برگشت 68
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی مخابرات شهید بختیاری، مسیر برگشت 69
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، بعد از تالار فردوس، مسیر برگشت 70
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، نرسیده به شهرداری باقر شهر، مسیر برگشت 71
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، روبروی شهر سنگ، مسیر برگشت 72
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، تقاطع پالایشگاه تهران، مسیر برگشت 73
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، بعد از پالایشگاه تهران تابلوی اول، مسیر برگشت 74
150،000،000 12 4/05x2/75 استرابرد شهر ری، بزرگراه رجایی شمال، بعد از پالایشگاه تهران تابلوی دوم، مسیر برگشت 75